Căn cứ vào danh mục thuốc Bệnh viện, để đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn. Khoa Dược xin thông báo đến các khoa, phòng những thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau . Đề nghị các khoa, phòng chú ý để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

  1. DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC KHÁC NHAU:

TT

TÊN THUỐC, NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG

HÌNH ẢNH PHÂN BIỆT

1

 

 

Alpha DHG( chymotrypsin 21 microkatal  )

 

 

Mebilax 15( Meloxicam 15mg)

2

 

 

 

Lidocain

 

 

 

Dexamethason 4mg/1ml

3

 

Ati Glucinol

 

 

AtiLeucine

 

  1. DANH MỤC THUỐC ĐỌC GIỐNG NHAU, NHÌN KHÁC NHAU:

TT

TÊN THUỐC, NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG

HÌNH ẢNH PHÂN BIỆT

1

 

 

Acyclovir 3%

 

 

 

Acyclovir 5%

2

 

 

Lidonalin (Lidocain HCL36mg/Adrenalin 0,018mg)

 

Lidocain 2% ( Lidocain hydroclorid 2%)

3

 

Duphalac

Duphaston

   

 

   

4

 

 

Vitamin B1

 

 

Vitamin B12

 

 

Vitamin B6

 

 

 

Ghi chú: Danh mục các thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau sẽ được bổ sung thêm trong quá trình sử dụng.                                                                                           

                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC

                                                                                             GIÁM ĐỐC