Chức năng

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định của Bộ Y tế.

3. Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn.

5. Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, hộ lý; Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

6. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

7. Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

8. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí, điều động Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên và hộ lý, y công; phối hợp với các khoa, phòng liên quan trình Giám đốc bệnh viện điều động tạm thời Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên và Hộ lý khi cần để kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc và phục vụ người bệnh;

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10. Tổng hợp báo cáo, đánh giá công tác điều dưỡng của các khoa, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện./.