- Khoa Cấp cứu có chức năng điều trị chăm sóc tích cực cho người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa.

- Giám đốc bệnh viện ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa, đầu tư trang thiết bị và các điều kiện làm việc đấp ứng công tác hồi sức cấp cứu.

- Tổ chức dây truyền cấp cứu, điều trị và chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu hồi sức tại các khoa trong bệnh viện hoặc tuyến dưới.

- Tham gia cấp cứu và vận chuyển cấp cứu  ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.

- Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.

- Tham gia đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

- Các khoa trong bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do khoa cấp cứu chuyển đến.