Chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, hậu cần, công tác bảo vệ trật tự trị an, chính trị nội bộ của bệnh viện.

Nhiệm vụ

Căn cứ nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện, cụ thể:

1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo, tuyển dụng nhân lực.

2. Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ,quản lý nhân lực; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; làm thống kê báo cáo theo quy định; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành đối với cán bộ, viên chức và người lao động; Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.

3. Phối hợp với các phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội; Nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ trật tự an ninh, chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

6. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các văn bản đi, đến của bệnh viện, bảo quản, lưu trữ theo quy định, bảo mật con dấu, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

7. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ hậu cần cho các buổi họp, Hội nghị của bệnh viện.

8. Phối hợp với các phòng chức năng khác tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng của khoa, phòng trong bệnh viện.

9. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

10. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

11. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng theo kế hoạch.

12. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

13. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

14. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

15. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

16. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống tham ô, lãng phí.

17. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét, quyết định việc khen thưởng, kỷ luật./.